Tilbagebetaling

Som professionel bruger kan du få en erhvervsmæssig aftale, så du undgår at betale vederlag på blanke medier. Læs mere her.

Har du købt medier med vederlag?
Hvis din virksomhed/institution allerede har indkøbt blanke medier med vederlag, kan du senest 3 måneder efter købsdatoen ansøge om at få vederlaget tilbagebetalt.

Indsend udfyldt skema og dokumentation

Ved ansøgning om tilbagebetaling skal du udfylde et tilbagebetalingsskema, som du skal indsende til os sammen med en kopi af fakturaen og en kvittering på at fakturaen er betalt. Det er vigtigt, at du sender både faktura og kvittering sammen med skemaet, da vi ikke kan tilbagebetale vederlaget uden at have denne dokumentation.

Du kan sende ansøgning samt dokumentation til os via almindelig post eller via mail til kulturplus@copydan.dk.

Normalt tilbagebetales vederlaget inden for seks uger efter, vi har modtaget samtlige dokumenter.

Vilkår for tilbagebetaling


Hvornår kan tilbagebetaling af vederlag finde sted?

Der kan ske tilbagebetaling af betalt vederlag ved køb af blanke medier der er anvendt til: 

1.     Erhvervsmæssig udførsel 

2.     Erhvervsmæssig brug, herunder brug til undervisningsformål 

3.     Anvendelse til fremstilling af optagelser til brug for syns- eller hørehandicappede


Der kan generelt kun ske tilbagebetaling, hvis KulturPlus rent faktisk har modtaget vederlag for de pågældende blanke medier fra den vederlagspligtige importør, producent eller grossist. Det påhviler, i tvivlstilfælde, ansøgeren at dokumentere at denne betingelse er opfyldt.


Hvad skal du dokumentere og hvordan?

1.     Erhvervsmæssig udførsel.

Dokumentation for at vederlaget er betalt. Dette sker ved at indsende faktura, hvor vederlaget er specificeret og kvittering for betaling.

Dokumentation for at der er sket erhvervsmæssig udførsel i form af kopi af udførselsdokumenter eller lignende.

2.     Erhvervsmæssig brug herunder brug til undervisningsformål.

Dokumentation for at vederlaget er betalt. Dette sker ved at indsende faktura, hvor vederlaget er specificeret og kvittering for betaling.

3.     Anvendelse til fremstilling af optagelser til brug for syns- og/eller hørehandicappede.

Dokumentation for at vederlaget er betalt. Dette sker ved at indsende faktura, hvor vederlaget er specificeret og kvittering for betaling.

Dokumentation for at køber er syns- og/eller hørehandicappet eksempelvis i form af gyldigt medlemsbevis fra Dansk Blindesamfund eller Danske Døves Landsforbund. Endvidere skal navn, adresse og telefonnummer oplyses.

 

For virksomheder gælder det, at navn, adresse CVR-nummer samt telefonnummer, altid skal fremgå af ansøgningen.

 

For undervisningsinstitutioner gælder det at navn, adresse, skolenummer samt telefonnummer altid skal fremgå af ansøgningen.

 

Frister og tilbagebetaling
Ansøgning om tilbagebetaling samt dokumentation skal sendes til KulturPlus senest 3 måneder efter at købet har fundet sted.


Normalt tilbagebetales vederlaget inden for seks uger efter at vi har modtaget samtlige dokumenter.