Kompensation gør privatkopiering mulig

Betaling for kunstnernes arbejde
Kunstnere og kulturproducenter lever af at få betaling for det indhold, de skaber. Og betaling er dermed en forudsætning for, at der skabes ny kunst, viden og underholdning til gavn for os alle. Derfor giver ophavsretten indholdsskaberne en eneret til at kunne råde over det arbejde, de laver. Man har imidlertid politisk besluttet, at private må kopiere musik og film til eget brug uden først at skulle have tilladelse af skaberne bag indholdet. Som kompensation for denne undtagelse fra ophavsretten er det politisk besluttet, at der skal betales et vederlag i forbindelse med salg af visse blanke medier for på denne måde at sikre, at kunstnerne får en form for vederlag, når deres indhold bliver brugt.

Er blankmedieordningen fulgt med tiden?
Nej. Ordningen blev indført i 1992, hvor kopieringen skete på løse medier som fx videobånd og kassettebånd og senere dvd’er og cd’er. I dag sker kopiering på andre måder, fx ved brug af tablets, harddiske og smartphones, hvor muligheden for at kopiere er indbygget i selve enheden. I Danmark får kunstnerne og producenterne kun kompensation for kopiering på løse medier og ikke på moderne medier som tablets og smartphones, selvom kopiering på disse også omfattes af privatkopieringsretten. Derfor er der brug for, at blankmedieordningen moderniseres, så den omfatter alle de typer af medier, der kopieres på.

Hvordan gør man i andre lande?
I næsten samtlige EU-lande, herunder Sverige, Norge, Tyskland, Holland og Finland er der ordninger, der sikrer kunstnerne og producenterne et rimeligt vederlag for brugen af deres indhold. Norge og Finland kompenserer via statsbudgettet. Tyskland, Holland og Sverige kompenserer for kopiering på stort set alle kopieringsmedier, dvs. også indbyggede kopieringsmedier.

Sverige har en lovgivning, der er uafhængig af, hvilken teknologi, der kopieres på. På den måde er kunstnerne og producenterne sikret en kompensation, selv om der i fremtiden udvikles nye teknologier, der er egnet til at kopiere værker. Kompensationen er baseret på forbrugeradfærdsundersøgelser, der belyser omfanget af den kopiering, forbrugerne foretager, og det sikrer, at der er et rimeligt forhold mellem omfanget af kopiering og kompensationen.

Hvad siger EU-reglerne?
Blankmedieordningen er baseret på et EU-direktiv, som siger, at medlemsstaterne kan indføre lovlig kopiering af værker til privat brug, hvis kunstnerne og producenterne får en rimelig kompensation for tab af indtægt ved salg af eksemplarer.

EU-Domstolen har fastslået, at der skal ske en kompensation i alle de tilfælde, hvor et medium er egnet til at gemme kopier af ophavsretligt indhold. Det giver god mening, da det er uden betydning for kunstnerne og producenterne, om kopieringen af deres værker sker på en blank DVD eller en tablet. Skaden - den mistede indtægt ved et ekstra salg - er den samme.

Den danske stat lever for øjeblikket endnu ikke op til EU’s krav på dette område, idet der i Danmark ikke betales kompensation for de moderne medier, der kan kopieres ophavsretligt beskyttet materiale på.

Politisk fokus
Kulturministeren har i december 2015 udtalt, at ministeren gerne vil overveje, om ordningen bør justeres i lyset af den teknologiske udvikling. Liberal Alliance havde fremsat et beslutningsforslag, B 113, hvor man ønskede at pålægge regeringen at igangsætte en drøftelse af ordningen med henvisning til den teknologiske udvikling. Forslaget skal behandles den 20. maj 2016. Kulturministeren har den 17. maj 2016, på baggrund af beslutningsforslaget, svaret at kompensationen skal være knyttet de medier, hvorpå der sker lovlig privatkopiering, at en afskaffelse af ordningen vil være i strid med EU-retten, men at Kulturministeren er enig i at en modernisering af ordningen bør drøftes. Rettighedshaverne har i mange år arbejdet for en modernisering af ordningen, så den bliver teknologi neutral og dynamisk.